FAQ Zaloguj
Szukaj Profil
Użytkownicy Grupy
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Rejestracja
zagadnienia licencjackie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Forum www.politko.fora.pl Strona Główna » Licencjat » zagadnienia licencjackie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
jamesmorrison
Cenzura :DDołączył: 08 Maj 2009
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5


 Post Wysłany: Czw 12:26, 11 Lut 2010    Temat postu: zagadnienia licencjackie

Informacje
dla studentów kończących studia w UAM na kierunku POLITOLOGIA w roku 2009/2010

Przypominam, że warunkiem ukończenia studiów jest:
1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest spełnienie warunków określonych przez prowadzącego, a przede wszystkim przedłożenie pozytywnie ocenionej pracy seminaryjnej;
2. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją ds. egzaminu dyplomowego.
Ponadto informuję, że:
1. Student, który nie uzyska wszystkich zaliczeń do 30 czerwca, może zwrócić się do prodziekana o przedłużenie tego terminu do 30 września 2010 r. Jeżeli termin ten jest niewystarczający, to student może wystąpić o powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiów w zakresie niezaliczonych przedmiotów. W takiej sytuacji zaległe przedmioty (także ewentualne różnice programowe) muszą być zaliczone w kolejnym roku akademickim;
2. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub roku zostanie skreślony z listy studentów;
3. Egzamin dyplomowy musi się odbyć w terminie do 30 września.
Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego należy na 5 dni przed wyznaczonym terminem złożyć w Dziekanacie WNPiD przy ul. Umultowskiej 89a:
1. Indeks i kartę egzaminacyjną z kompletem wpisów wymaganych na ostatnim roku (semestrze) studiów;
2. Wypełnioną kartę obiegową (druk do odbioru w Dziekanacie);
3. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
4. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w kwocie 60,00 PLN na indywidualne konto studenta (do wydrukowania w USOS).
Uwaga! Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w języku angielskim. W tym celu należy złożyć: dodatkowe 2 zdjęcia oraz dowód wniesienia dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia. Termin jej wniesienia upływa 15 lipca lub ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbędzie się egzamin dyplomowy. W celu szybkiego wyjaśnienia ewentualnych błędów w ewidencji opłat, student jest zobowiązany posiadać przy sobie pokwitowania ostatnich wpłat przy rejestracji .
Przystępujący do egzaminu dyplomowego losuje dwa zagadnienia ogólne i jedno z zakresu studiowanej specjalności. Każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Student, który uzyska ocenę niedostateczną lub nieusprawiedliwiony nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
Po zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskaniu tytułu zawodowego absolwent zdaje legitymację studencką w Dziekanacie.
Inne sprawy związane z ukończeniem studiów określa Regulamin studiów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Terminy egzaminów dyplomowych określi prodziekan do 31 marca 2010 r.

D z i e k a n WNPiD
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz WallasWykaz zagadnień do egzaminu licencjackiego na kierunku
P O L I T O L O G I A

Zagadnienia ogólne:
1. Formy państwa
2. Definicje i podział organów państwowych
3. Koncepcje genezy państwa
4. Konfliktowe i konsensualne definicje polityki
5. Koncepcje geopolityki
6. Państwo: definicja i typologie
7. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich atrybuty, pozycja w systemie międzynarodowym i odgrywane role
8. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe
9. Wojna jako narzędzie polityki zagranicznej państwa (ewolucja, teorie
wyjaśniające przyczyny wojen, nowe wojny - prywatyzacja przemocy)
10. Parlamentarno-gabinetowa forma systemu politycznego na wybranym przykładzie
11. Półprezydencka forma systemu politycznego na wybranym przykładzie
12. Prezydencka forma systemu politycznego na wybranym przykładzie
13. Istota i instytucje demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie
14. Główne etapy zimnej wojny
15. Kolonializm i dekolonizacja po II wojnie światowej
16. Jesień narodów w 1989 roku i rozpad ZSRR
17. Władza wg Maxa Webera
18. Organy władzy ustawodawczej w Polsce
19. Organy władzy wykonawczej w Polsce
20. Zasady prawa wyborczego w Polsce
21. Sądy i trybunały w Polsce
22. Geneza i główne etapy integracji europejskiej (w ramach WE/UE)
23. Główne postanowienia i realizacja Traktatu z Lizbony
24. Gmina, powiat, województwo jako jednostki samorządu terytorialnego
25. Strategie prowadzenia kampanii wyborczych
26. Typy wizerunku politycznego
27. Polityczna reklama negatywna – pojęcie i rodzaje
28. Sondaże wyborcze – funkcje i rodzaje
29. Protekcjonizm w handlu międzynarodowego (definicja, motywy, instrumenty)
30. Liberalizacja współczesnego handlu międzynarodowego w ramach GATT/WTO
31. Globalizacja (definicja, wymiary, alterglobalizm)
32. Totalitaryzm czy autorytaryzm? Spór o charakter systemu politycznego PRL
33. Kryzys i upadek systemu komunistycznego w Polsce 1980-1989
34. Kryteria konwergencji z Maastricht. Perspektywy wstąpienia Polski do strefy euro
35. Istota, cele i zadania polityki gospodarczej
36. Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej: pozycja ustrojowa i zadania
37. Bezrobocie w Polsce: przyczyny i metody zwalczania
38. Pojęcie, funkcje i typologie partii politycznych
39. Charakterystyka polskiego systemu partyjnego
40. Zasady finansowania partii politycznych w Polsce
41. Relacje pomiędzy ideologią, doktryną i programem politycznym
42. Główne nurty greckiej myśli politycznej Antyku
43. Główne nurty myśli politycznej Oświecenia
44. Główne współczesne nurty polityczne - prawicowe, lewicowe i centrowe


Specjalność: dziennikarstwo
1. Obowiązki i prawa dziennikarzy
2. Reportaż telewizyjny – istota, rodzaje, realizacja
3. Agresja i wulgaryzacja języka w mediach. Przykłady
4. Typy błędów językowych
5. Wynalazek Gutenberga i jego złe skutki
6. Początki i rozwój prasy w Wielkopolsce
7. Pojęcie dziennikarstwa śledczego i jego geneza
8. Styl propagandowy – istota, cechy, odmiany
9. Istota i cechy nowomowy
10. Istota i cechy sloganów
11. Funkcje mediów
12. Metody dezinformacji w mediach
13. System prasowy Francji
14. System prasowy Wielkiej Brytanii
15. Systemy prasowe państw Europy Wschodniej
16. Koncepcja wolności słowa i prawa do informacji
17. Norma językowa i uzus językowy
18. Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
19. Tajemnica dziennikarska i ochrona informatorów dziennikarzy
20. Spór o granice wolności słowa
21. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (pozycja ustrojowa, zadania, struktura)
22. Odpowiedzialność dziennikarzy (karna i cywilna)

Specjalność: administracja samorządowa
1. Źródła prawa administracyjnego
2. Postępowanie administracyjne i odwoławcze w strukturach samorządu
3. Nadzór państwa nad samorządem terytorialnym
4. Stosunek pracy (sposoby oraz tryb nawiązania, modyfikacji i rozwiązania)
5. Zasada równego traktowania i zakazu dyskryminacji pracowników w zatrudnieniu
6. Spór zbiorowy – procedura i skutki prawne
7. Metody rekrutacji i selekcji pracowników
8. Wybory do organów samorządu terytorialnego w Polsce
9. Samorząd gminny
10. Samorząd powiatowy
11. Samorząd wojewódzki
12. Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej
13. Formy współpracy jednostek samorządowych w Polsce
14. Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – model Fishera, Ury'ego i Pattona
15. Kultury propartnerskie versus protransakcyjne
16. Negocjacje kryzysowe - główne zasady i rodzaje
17. Istota i zadania samorządu zawodowego w Polsce
18. Istota i zadania samorządu gospodarczego w Polsce
19. Istota, podstawowe przychody i wydatki budżetu państwa
20. Źródła dochodów samorządu terytorialnego w Polsce
21. Kontrola finansów samorządu terytorialnego w Polsce
22. Przyczyny deficytu budżetowego i długu publicznego

Specjalność: marketing polityczny
1. Koncepcja wolności słowa i prawa do informacji
2. Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
3. Metody rekrutacji i selekcji pracowników
4. Cechy, zadania i cele public relations
5. Analiza SWOT i jej wykorzystanie w działalności public relations
6. Kryzysowe public relations: istota i główne zasady
7. Mechanizmy socjotechniki
8. Rola emocji w kształtowaniu postaw politycznych
9. Techniki badań marketingowych
10. Zasady negocjacji nastawionych na współpracę – model Fishera, Ury'ego i Pattona
11. Kultury propartnerskie versus protransakcyjne
12. Negocjacje kryzysowe - główne zasady i rodzaje
13. Fazy realizacji kampanii wyborczej
14. Reklama negatywna: typy, przesłanki, warunki skuteczności
15. Cykl życia politycznego i cele polityki reklamowej
16. „Tworzenie kandydata” budowa profilu symbolicznego
17. Sposoby i środki komunikowania masowego
18. Typologia reklamy politycznej
19. Typy elit politycznych
20. Sposoby kształtowania wizerunku politycznego
21. Pozaracjonalne determinanty postaw politycznych
22. Rola opinii publicznej w życiu politycznym

Specjalność: administracja europejska
1. Instytucje sądowe Unii Europejskiej
2. Komisja Europejska i Rada UE - struktura i kompetencje
3. Ewolucja uprawnień Parlamentu Europejskiego
4. Wdrażanie środków strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013
5. Charakterystyka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego (obszary wsparcia, typy projektów)
6. Programy wspólnotowe Unii Europejskiej
7. Instrumenty stosowane przez UE do realizacji polityki społecznej
8. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy
9. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (skład, struktura, organizacja, orzecznictwo)
10. Wspólna Polityka Rolna: cele, reformy, perspektywy zmian
11. Cztery swobody Jednolitego Rynku Europejskiego
12. Porozumienie z Schengen - geneza i przedmiotowy zakres współpracy
13. Europol jako instrument współpracy policyjnej państw członkowskich UE
14. Obywatelstwo Unii Europejskiej – geneza i istota
15. Euroregiony w Polsce
16. Regionalizacja a globalizacja. Glokalizacja
17. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE
18. Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
19. Instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
20. Stosunki UE-USA. Przejawy współpracy i rywalizacji
21. Polityka UE wobec Rosji. Główne determinanty i działania
22. Zarządzanie projektami UE. Etapy cyklu projektowego
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Forum www.politko.fora.pl Strona Główna » Licencjat » zagadnienia licencjackie
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Solaris phpBB theme/template by Jakob Persson
Copyright © Jakob Persson 2003

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group